• دَستانہ kiejtése دَستانہ [ur]
 • ید kiejtése ید [fa]
 • കൈ kiejtése കൈ [ml]
 • purlicue kiejtése purlicue [en]
 • ramię kiejtése ramię [pl]
 • podam kiejtése podam [pl]
 • el kiejtése el [sv]
 • lámh kiejtése lámh [ga]
 • rękę kiejtése rękę [pl]
 • rączęta kiejtése rączęta [pl]
 • palm kiejtése palm [en]
 • ręka kiejtése ręka [pl]
 • màg kiejtésének a felvétele màg [gd] Várakozóban lévő kiejtés
 • qo'l kiejtésének a felvétele qo'l [uz] Várakozóban lévő kiejtés
 • بای بای کردن kiejtése بای بای کردن [fa]
 • dorsal interossei kiejtése dorsal interossei [en]
 • haunt kiejtése haunt [en]
 • micihciy kiejtése micihciy [cr]
 • isandla kiejtésének a felvétele isandla [zu] Várakozóban lévő kiejtés
 • kamot kiejtése kamot [hil]
 • ninj kiejtése ninj [oj]
 • thumbprint kiejtése thumbprint [en]
 • ring finger kiejtése ring finger [en]
 • middle finger kiejtése middle finger [en]
 • ਹੱਥ kiejtése ਹੱਥ [pa]
 • putti kiejtése putti [fi]
 • اليد kiejtése اليد [ar]
 • יד kiejtése יד [he]
 • ručička kiejtése ručička [cs]
 • lukuaku kiejtésének a felvétele lukuaku [kmb] Várakozóban lévő kiejtés